Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} [Shop/General/Mini Shopping Cart/Quantity]: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
Financieel

Financieel

Corporate Governance

Van Gansewinkel wordt bestuurd door de Raad van Bestuur en gecontroleerd door de Raad van Commissarissen, in overeenstemming met de bepalingen van het volledige structuurregime, zoals vastgelegd in de artikelen 268-274 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap behoort conform de wet alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of de Raad van Commissarissen is toegekend. Daarnaast wordt de Raad van Commissarissen geconsulteerd omtrent belangrijke aangelegenheden. Meer in het bijzonder zijn conform het Nederlands Burgerlijk Wetboek en de statuten van Van Gansewinkel een aantal ingrijpende bestuursbesluiten voorbehouden aan voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen.

Conform de Wet Bestuur en Toezicht dienen grote besloten vennootschappen, zoals Van Gansewinkel, een evenwichtige verdeling na te streven van de zetels van het bestuur en de Raad van Commissarissen. In die zin dat ten minste 30% van de zetels wordt bezet door mannen en 30% door vrouwen. Van Gansewinkel Groep zal bij vervulling van (toekomstige) posities in het bestuur en de Raad van Commissarissen nadrukkelijk met het bepaalde in de wet rekening houden. Er kunnen verschillende pragmatische redenen zijn – zoals andere relevante selectiecriteria en de beschikbaarheid van geschikte kandidaten – die een rol zouden kunnen spelen bij het bereiken van een evenwichtige verdeling van de zetels.

De Raad van Commissarissen vergadert minimaal vier keer per jaar, en vaker indien nodig. In 2015 vond meer overleg plaats, onder andere als gevolg van de herfinanciering van de onderneming. De Raad van Commissarissen is samengesteld en benoemd in overeenstemming met het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Risicomanagement

Van Gansewinkel biedt klanten hoogwaardige oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken. De basis voor deze dienstverlening is kennis van bedrijfsprocessen en materiaalgebruik van klanten in diverse stadia van het productie- en consumptieproces, kennis van relevante wet- en regelgeving en het vermogen klanten zekerheid te bieden in hun verantwoordingsplicht. Daardoor leggen we als het ware een tweede huid om de processen van onze klanten. Dat maakt het mogelijk om afval een tweede leven te geven als grondstof of een nuttige toepassing als duurzame energie.

De realisatie van deze strategie brengt met zich mee dat wij risico’s neemnemen die bij het ondernemen horen. Hierbij wordt een balans gezocht tussen rendement en risico en wordt voortdurend beoordeeld waar deze risico’s ook kunnen leiden tot kansen. Van Gansewinkel onderscheidt twee niveaus van risicobeheersing: beheersen van de (strategische) ondernemingsrisico’s en operationele risicobeheersing. Voor meer details op dit gebied verwijzen wij naar ons Annual Report.

Kerncijfers

Voor onze financiële cijfers is ons Annual Report te raadplegen. Voor cijfers ten aanzien van onze Duurzaamheidsdoelstellingen verwijzen wij graag naar ons Duurzaamheidsverslag.